รายงานตัวชี้วัด "จำนวนและอัตราผู้ป่วยจากโรคเฝ้าระวัง (2551-2565)"